İşte DEVA Partisi’nin KHK’lılar için hazırladığı çözüm önerileri!..

0

DEVA Partisi, KHK mağduriyetlerine ilişkin eylem planını açıkladı. Yeni eylem planı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL döneminde KHK’larla kamudan ihraç edilenleri ve silahlı terör örgütü kapsamındaki ceza yargılamalarını kapsıyor.

İşte “KHK Mağduriyetleri Eylem Planı”ndaki çözüm önerileri!..

Kanuni bir düzenleme ile OHAL KHK’larına ekli listelerle, OHAL KHK’larının verdiği yetkiye
dayanılarak veya 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesi ile ihraç edilenlerden hakkında
soruşturma veya kovuşturma olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
veya beraat kararı verilmiş kişileri başvuruları üzerine; emsallerinin ulaştığı derece-
kademeler ile rütbe ve kıdem durumları dikkate alınarak, en son bulundukları kamu görevine
(ilgili kamu kurumunun artık mevcut olmaması halinde ana hizmet itibariyle en yakın bulunan
kurumdaki bir kamu görevine), başkaca bir idari işleme gerek kalmaksızın ve idareye takdir
yetkisi verebilecek yeni bir duruma yol açmaksızın, doğrudan iade edeceğiz.

Eski kadrolarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkânsız olanlar ile kamu düzeni ve
milli güvenliğe ilişkin doğrudan görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış
kişilerin, mükteseplerine uygun kadro ve dereceleri ile mali özlük haklarını korumak şartıyla
ilgili idarenin uygun göreceği bir göreve başlamasını sağlayacağız. Bu kararlara karşı yargı
yolunu açık tutacağız. Ayrıca, belirli şartlarda erken emeklilik tesis edilebilmesini mümkün
kılacağız.

Kamu görevine iade edilen kişilerin göreve ve unvana bağlı her türlü yasal, mâli ve sosyal
haklarını, geriye de etkili şekilde iade edeceğiz.

Kamu görevine iade edilen kişilerin haklarındaki yaptırım, tedbir veya başka adlarla tesis
edilmiş olan bütün kısıtlamaları kaldıracağız.

Kamu görevine iade edilen kişilerin isimlerinin yer aldığı OHAL KHK listeleri veya başka
listeleri Resmî Gazete’den, haklarındaki kayıtları ise bütün kurum ve kuruluşların
kayıtlarından sileceğiz.

Kamu görevine iade edilen kişilere belirli şartlarda, isteklerine bağlı olarak ilgili kurumun
coğrafi teşkilatlanmasının mümkün olması şartıyla yaşadıkları şehirde göreve başlama
imkânı tanıyacağız.

OHAL düzenlemelerinin sebep ve etkisiyle bedeni ve ruhi zarara uğrayan mağdurlar ile
doğrudan ya da dolaylı etkilenen yakınları için, sıhhi ve sosyal rehabilitasyon imkanları
sağlayacağız.

7075 Sayılı Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan
Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunu kapatarak, 7075 sayılı Kanunu ilga
edeceğiz.

Kamu görevlilerinin doğrudan ihraç edilmelerine imkân tanıyan 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 35. maddesini ilga edeceğiz.

Kanun yürürlüğe girdikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya
da beraat kararı verilen kişileri de belirlediğimiz esaslara göre görevlerine iade edeceğiz

Aynı kanuni düzenleme ile OHAL KHK’ları ve 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesi ile
doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinden ihraç edilen kişilerin kamu görevinden
çıkarılmalarının yanı sıra yakınları ile birlikte maruz kaldıkları hak kayıplarına ve hak
ihlallerine son vereceğiz.

Kamu görevinden ihraç edilen yahut da OHAL KHK’ları ile kapatılan özel kurumlarda
çalışan kişilerin özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili engelleri ortadan
kaldıracağız.

Çalışma lisansı/ruhsatı/izin belgesi ve benzeri çalışma belgeleri iptal edilen, mesleklerini
yapmaları engellenen kişilerin bu tür belgelerini kayıtsız ve şartsız olarak iade
edeceğiz.

Kişilerin yakınlarının KHK’lı olmasından dolayı haklarındaki güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan mağduriyetleri gidereceğiz.

Yurt dışına çıkma özgürlüğünün yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve
hakim kararıyla yasaklanabileceğini belirten Anayasal kuralı ihlal eden mevzuat hükümlerine
ve uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamda pasaport iptali veya pasaport verilmesi
gibi konularda İçişleri Bakanlığının takdir yetkisinin keyfi uygulanmasına son vereceğiz.

Kanuni bir düzenleme kişilerin ile adil yargılanma hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesine
aykırı şekilde terör örgütü üyeliği kapsamında yargılanmalarından kaynaklanan haksızlıklara
son vereceğiz. Bu kapsamda; darbe teşebbüsü ile hiçbir ilgisi bulunmayan, örgütün niteliğini
bilmeyen, silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde silahlı terör örgütü üyeliği
ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçları nedeniyle hukuka aykırı şekilde haklarında
mahkûmiyet kararı veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiş kişilerin yeniden
yargılanmasını sağlayıp haksızlıkları sonlandıracağız. Bununla beraber, kişilerin fiilleri başka
bir suç teşkil ediyorsa, bu suçlar bakımından yargılanmalarını temin edeceğiz.

Soruşturması veya kovuşturması devam eden kişiler hakkında da bu esaslara göre hareket
edilmesini sağlayıp haksızlıklara son vereceğiz.
Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler için ise talep üzerine
Kanun Yararına Bozma yolunu açacağız. Kanun Yararına Bozma yolunda, hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararının esas açısından incelenmesinin önünü açarak
sonucunda da yukarıda belirtilen esaslara göre hareket edilmesini sağlayacağız.

Kanuni düzenlemenin kapsamı, kesinleşen yargılamalarda; hakkında örgütle bağlantılı olarak
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başka bir suçtan mahkûmiyet hükmü
kurulmamış olan, devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda ise örgütle bağlantılı olarak
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başka bir suç isnadında bulunulmayan,
silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçu ile 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinde (üçüncü fıkra hariç) açıklama ve yayınlama, 7’nci
maddesinin ikinci ilâ dördüncü fıkralarında tanımlanan terör örgütünün propagandası,
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanunun 28’inci maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçlarından cezai
soruşturma ve kovuşturması devam edenler ile cezası kesinleşen kişilerdir.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz